Nejlevnější doprava od 73 Kč!
Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Ochrana a ošetření rostlin  >  Houbové choroby Fungicidy  >  AgroBio Horizon 250 EW přípravek na ochranu rostlin 10 ml
Vyprodáno

AgroBio Horizon 250 EW přípravek na ochranu rostlin 10 ml

-6%

AgroBio Horizon 250 EW přípravek na ochranu rostlin 10 ml
Naše cena
50 Kč s DPH 
Ušetříte 3 Kč (6%)
Cena před slevou
53 Kč s DPH
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 50.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:52595
EAN:8594013424202
Výrobce:Agrobio Opava
Značka:AgroBio® Horizon  (web)
AgroBio® Horizon
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Horizon 250 EW aplikační Fungicidní přípravek v formě vodní mulz k ochraně peckovin proti moniliózám, řepky proti houbovým chorobám. 

 • Horizon 250 EW obsahuje systémově působící tebuconazol.
 • Vyznačuje s preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobu trvání účinku.
 • Systém účinnosti spočívá v narušení biosyntézy ergosterolu houbových parogenů.

V řepce působí kromě fomové hnilobě, bílé hnilobě řepky a černí řepky, také proti šedé hnilobě, dále proti chorobám Cylindrosporium concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycisphaerella brasssicicola, Pseudocercosporella capselae a Verticillium dahliae.

 • Zároveň vykazuj růstově-regulační efekt, který v případě podzimního použití omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti vyzimování.

Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.

 • V pšenici ozimé je kromě fuzarióz účinný také proti padlí travnímu rzem, braničnatce plevové a braničnatce pšeničné.
 • V Ječmeni ozimém a jarním j účinný kromě fuzarióz, černím, také proti šedé hnilobě, padlí travnímu, rzm a hnědé skvrnitosti.
 • V peckovinách je při použití proti moniliózm současně účinný také proti skvrnistosti listů Třešně a višně, šedé hnilobě, koltotrichové hnilobě Třešně, padlí broskvoně a rzem slivoně.
Použití

Příprava aplikační kapaliny

 • Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou.
 • Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem.
 • Při přípravě směsí je zakázáni mísit Koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.
Upozornění

Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet k vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury.

Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Při náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí a 0,5 litru vody. Při zasažení očí oči vymývat čistou vodou po dobu 15 minut a v případě potřeby vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky odstranit potřísněný oděv a zasažená místa důkladně omýt mýdlem a teplou vodou. Při nadýchání okamžitě přemístit zasaženou osobu na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: AgroBio Horizon 250 EW přípravek na ochranu rostlin 10 ml

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

Horizon 250 EW aplikační Fungicidní přípravek v formě vodní mulz k ochraně peckovin proti moniliózám, řepky proti houbovým chorobám. 

 • Horizon 250 EW obsahuje systémově působící tebuconazol.
 • Vyznačuje s preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobu trvání účinku.
 • Systém účinnosti spočívá v narušení biosyntézy ergosterolu houbových parogenů.

V řepce působí kromě fomové hnilobě, bílé hnilobě řepky a černí řepky, také proti šedé hnilobě, dále proti chorobám Cylindrosporium concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycisphaerella brasssicicola, Pseudocercosporella capselae a Verticillium dahliae.

 • Zároveň vykazuj růstově-regulační efekt, který v případě podzimního použití omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti vyzimování.

Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.

 • V pšenici ozimé je kromě fuzarióz účinný také proti padlí travnímu rzem, braničnatce plevové a braničnatce pšeničné.
 • V Ječmeni ozimém a jarním j účinný kromě fuzarióz, černím, také proti šedé hnilobě, padlí travnímu, rzm a hnědé skvrnitosti.
 • V peckovinách je při použití proti moniliózm současně účinný také proti skvrnistosti listů Třešně a višně, šedé hnilobě, koltotrichové hnilobě Třešně, padlí broskvoně a rzem slivoně.
Použití

Příprava aplikační kapaliny

 • Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou.
 • Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem.
 • Při přípravě směsí je zakázáni mísit Koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.
Upozornění

Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet k vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury.

Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Při náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí a 0,5 litru vody. Při zasažení očí oči vymývat čistou vodou po dobu 15 minut a v případě potřeby vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky odstranit potřísněný oděv a zasažená místa důkladně omýt mýdlem a teplou vodou. Při nadýchání okamžitě přemístit zasaženou osobu na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ