NEJLEVNĚJŠÍ DOPRAVA - již od 79 Kč!!
Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Ochrana a ošetření rostlin  >  Houbové choroby Fungicidy  >  Agro Kuprikol 50 přípravek proti houbovým chorobám rostlin 3 x 20 g
Vyprodáno

Agro Kuprikol 50 přípravek proti houbovým chorobám rostlin 3 x 20 g

-7%

Agro Kuprikol 50 přípravek proti houbovým chorobám rostlin 3 x 20 g
Naše cena
39 Kč s DPH 
Ušetříte 3 Kč (7%)
Cena před slevou
42 Kč s DPH
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 39.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:33363
EAN:8594013420037
Výrobce:AGRO CS a. s. Česká Skalice
Značka:Kuprikol®  (web)
Kuprikol®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti bakteriálním a houbovým chorobám rostlin.

Období pro aplikaci: květen - září

Funkce přípravku: Fungicid
Účinná látka: oxychlorid mědi 840 g/kg (obsah kovové mědi 500 g/kg)
Nebezpečná látka: oxychlorid mědi

Doba použitelnosti
Při skladování v originálních neporušených obalech 24 měsíců od data výroby.

Skladování
Přípravek skladujte v originálních neporušených obalech v uzamčených, suchých skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků, hořlavin a obalů od těchto látek při teplotě +5 do 30°C. Chraňte před mrazem, vlhkem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.

Balení
3x20 g +-5% - sáček z třívrstvé fólie v kartónové krabičce s potiskem.

Upozornění

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči a dýchací orgány. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Pro ryby a ostatní vodní organizmy škodlivý. Riziko vyplívající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro zvěř přijatelné. Přípravek z hlediska ochrany včel nevyžaduje klasifikaci. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu nebo bezpečnostní list. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání přípravku, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
SP 1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Dodržujte pokyny pro používání přípravku, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
39.00 Kč
100%
Diskuze k produktu
Diskuze k: Agro Kuprikol 50 přípravek proti houbovým chorobám rostlin 3 x 20 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti bakteriálním a houbovým chorobám rostlin.

Období pro aplikaci: květen - září

Funkce přípravku: Fungicid
Účinná látka: oxychlorid mědi 840 g/kg (obsah kovové mědi 500 g/kg)
Nebezpečná látka: oxychlorid mědi

Doba použitelnosti
Při skladování v originálních neporušených obalech 24 měsíců od data výroby.

Skladování
Přípravek skladujte v originálních neporušených obalech v uzamčených, suchých skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků, hořlavin a obalů od těchto látek při teplotě +5 do 30°C. Chraňte před mrazem, vlhkem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.

Balení
3x20 g +-5% - sáček z třívrstvé fólie v kartónové krabičce s potiskem.

Upozornění

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči a dýchací orgány. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Pro ryby a ostatní vodní organizmy škodlivý. Riziko vyplívající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro zvěř přijatelné. Přípravek z hlediska ochrany včel nevyžaduje klasifikaci. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu nebo bezpečnostní list. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání přípravku, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
SP 1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Dodržujte pokyny pro používání přípravku, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

39.00 Kč
100%


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ