PPL - výdejní místa za 39 Kč
Hlavní stránka  >  Hobby, zahrada  >  Boj se škůdci  >  Boj s hlodavci - rodenticidy  >  Deratizace, jedy  >  Bros zrno na myši, krysy a potkany 120 g
Nabízíme pouze zboží skladem

Bros zrno na myši, krysy a potkany 120 g

-5%

Bros zrno na myši, krysy a potkany 120 g
Naše cena
39 Kč s DPH 
Ušetříte 2 Kč (5%)
Cena před slevou
41 Kč s DPH
Skladem:   více než 20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 39.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:1806229
EAN:5904517242647
Výrobce:Bros sp.j. Polsko
Značka:Bros  (web)
Bros
Popis produktu
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Zrno pro likvidaci myší uvnitř budov a likvidaci potkanů uvnitř i okolo budov. Obsahuje návnadu, která silně láká hlodavce a účinkuje již po prvním použití. Účinek zpožděný několik dní, zabraňuje hlodavcům spojovat jed s eliminací jiných jedinců. Výrobek má mumifikující účinek a obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat. Speciálně vybraná obilná zrna činí tento produkt vyjímečně atraktivní pro hlodavce. Inovativní balení zrn do jednotlivých sáčků brání tomu, aby došlo k ovlivnění jedu okolními pachy. Díky tomu je tato návnada pro hlodavce atraktivnější. Navíc sáček brání náhodnému rozsypání produktu a brání přístupu dětí a domácích zvířat k návnadě.

Inovativní balení zrn do jednotlivých sáčků brání tomu, aby došlo k ovlivnění jedu okolními pachy. Díky tomu je tato návnada pro hlodavce atraktivnější. Navíc sáček brání náhodnému rozsypání produktu a brání přístupu dětí a domácích zvířat k návnadě

  • zrno na myši, krysy a potkane je přípravek v podobě zrna, který účinně hubí myši, krysy a jiné hlodavce.
  • vysokou účinnost přípravku
  • opožděné působení (4-5 dní po podání), které způsobuje, že hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců.
Použití

Zrna umisťujte pouze do nástrahových stanic, které jsou zajištěny proti náhodnému otevření, a na místech, kde se vyskytují hlodavci. Umístěte na místa výskytu hlodavců: do blízkosti jejich děr, míst kde žerou a cest.

Hlodavci jsou velmi opatrní a mají skvělý čich. Proto je nutné používat při dávkování produktu kontejnery a rukavice bez zápachu. Před použitím produktu je nutno posoudit imunitu hlodavců. Pokud máte podezření, že hlodavci mohou být imunní vůči Bromadiolonu nebo byla tato Imunita zjištěna, použijte produkt s jinou účinnou látkou. Zrna musí být umístěny v zásobníku, připevněném k podlaze/zemi a zajištěném proti nežádoucímu otevření. 

Dávkování:

  • Myš domácí: produkt dávkujte v množství do 50 g na každých 10 m2.
  • Potkan hnědý: produkt dávkujte v množství do 100 g na každých 10 m2.

Každé 3-4 dny doplňte spotřebovanou návnadu a poškozené pelety nahrazujte novými, dokud nedojde k úplné eliminaci hlodavců (cca 2 týdny).

 

Složení

Účinná látka: Bromadiolon 0,005% (0,05 g/kg), látka patří do skupiny antikoagulancií. Číslo povolení: CZ-2014-0020. Pro všeobecné použití.

Upozornění

Biocidní přípravek by měl být používán se zvláštními opatřeními. Před použitím si přečtěte štítek a informační leták.

Bezpečnostní upozornění: Zásobníky s návnadou musí být umístěny na místech, kam nemají přístup děti, domácí zvířata ani jiná zvířata, jejichž výskyt nechceme kontrolovat. Umístění zásobníku je nutné viditelně označit tak, aby bylo jasné, že se zde nachází rodenticid (látka hubící hlodavce) a že je zakázáno se zásobníkem neoprávněně manipulovat. Produkt nesmí přijít do styku s jinými produkty a nesmí být používán v blízkosti uskladněných potravin, pitné vody nebo v blízkosti látek, které mohou přijít do styku s potravinami. Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si umyjte ruce a oblasti kůže, které přišly do styku s výrobkem. Nepoužívejte déle než 6 týdnů. Pokud jsou i po této době hlodavci aktivní, pak kontaktujte specialistu na hubení hlodavců. Přípravek nesmí být umisťován nahodile. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko.

První pomoc: Odveďte postiženou osobu z kontaminované oblasti. Odstraňte kontaminovaný oděv. Oči vyplachujte dostatečným množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky. Opláchněte pokožku dostatečným množstvím vody s mýdlem. Neprotírejte. Nevyvolávejte zvracení v případě požití. Odveďte postiženou osobu na klidné místo a udržujte tělesnou teplotu. Monitorujte dýchání. V případě potřeby proveďte umělé dýchání. Pokud je postižená osoba v bezvědomí, položte ji na bok, lehce ji pokrčte kolena a předkloňte hlavu (stabilizovaná poloha). Postiženou osobu přepravte urychleně do nemocnice a pokud možno ukažte lékaři obal od produktu a štítek. Nikdy nenechávejte postiženou osobu o samotě. Pokyny pro lékařskou pomoc: Pokud od použití uplynulo méně než 2 hodiny, proveďte výplach žaludku a podejte Živočišné uhlí (25 g).

Protilátka: Vitamín K1. Sledujte  protrombinový čas nebo INR. Zajistěte symptomatickou léčbu. V případě potřeby kontaktujte toxikologické centrum v situacích, kdy je nutná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402.

Vedlejší účinky: V případě požití hrozí riziko vnitřního krvácení. Riziko Absorpce kůží. Příznaky otravy: modřiny, krvácení z nosu nebo dásní, bledost, bolesti břicha a zad.

Upozornění ochranu životního prostředí: Zabraňte kontaminaci zeminy, povrchových vod a odpadních systémů produktem nebo jeho zbytky. V případě rozbití produktu, ho seberte a odevzdejte firmě, která se zabývá zpracováním a neutralizací nebezpečného odpadu. Prázdné obaly, zbytky návnady, použité deratizační staničky a uhynulí hlodavci musí být likvidováni v souladu s platnými zákony. Prázdné obaly od produktu nepoužívejte pro žádné jiné účely. Neskladujte blízko potravin, nápojů nebo krmiv. Přípravek musí být skladován na suchém, chladném a dobře větraném místě, v pevně uzavřeném obalu a nesmí být skladován s produkty vydávajícími silný zápach. Chraňte před mrazem. Doba životnosti produktu při skladování při pokojové teplotě: až 2 roky od data výroby.

Bezpečnostní upozornění

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Bros zrno na myši, krysy a potkany 120 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznické recenze
Odkazy

Zrno pro likvidaci myší uvnitř budov a likvidaci potkanů uvnitř i okolo budov. Obsahuje návnadu, která silně láká hlodavce a účinkuje již po prvním použití. Účinek zpožděný několik dní, zabraňuje hlodavcům spojovat jed s eliminací jiných jedinců. Výrobek má mumifikující účinek a obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat. Speciálně vybraná obilná zrna činí tento produkt vyjímečně atraktivní pro hlodavce. Inovativní balení zrn do jednotlivých sáčků brání tomu, aby došlo k ovlivnění jedu okolními pachy. Díky tomu je tato návnada pro hlodavce atraktivnější. Navíc sáček brání náhodnému rozsypání produktu a brání přístupu dětí a domácích zvířat k návnadě.

Inovativní balení zrn do jednotlivých sáčků brání tomu, aby došlo k ovlivnění jedu okolními pachy. Díky tomu je tato návnada pro hlodavce atraktivnější. Navíc sáček brání náhodnému rozsypání produktu a brání přístupu dětí a domácích zvířat k návnadě

  • zrno na myši, krysy a potkane je přípravek v podobě zrna, který účinně hubí myši, krysy a jiné hlodavce.
  • vysokou účinnost přípravku
  • opožděné působení (4-5 dní po podání), které způsobuje, že hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců.
Použití

Zrna umisťujte pouze do nástrahových stanic, které jsou zajištěny proti náhodnému otevření, a na místech, kde se vyskytují hlodavci. Umístěte na místa výskytu hlodavců: do blízkosti jejich děr, míst kde žerou a cest.

Hlodavci jsou velmi opatrní a mají skvělý čich. Proto je nutné používat při dávkování produktu kontejnery a rukavice bez zápachu. Před použitím produktu je nutno posoudit imunitu hlodavců. Pokud máte podezření, že hlodavci mohou být imunní vůči Bromadiolonu nebo byla tato Imunita zjištěna, použijte produkt s jinou účinnou látkou. Zrna musí být umístěny v zásobníku, připevněném k podlaze/zemi a zajištěném proti nežádoucímu otevření. 

Dávkování:

  • Myš domácí: produkt dávkujte v množství do 50 g na každých 10 m2.
  • Potkan hnědý: produkt dávkujte v množství do 100 g na každých 10 m2.

Každé 3-4 dny doplňte spotřebovanou návnadu a poškozené pelety nahrazujte novými, dokud nedojde k úplné eliminaci hlodavců (cca 2 týdny).

 

Složení

Účinná látka: Bromadiolon 0,005% (0,05 g/kg), látka patří do skupiny antikoagulancií. Číslo povolení: CZ-2014-0020. Pro všeobecné použití.

Upozornění

Biocidní přípravek by měl být používán se zvláštními opatřeními. Před použitím si přečtěte štítek a informační leták.

Bezpečnostní upozornění: Zásobníky s návnadou musí být umístěny na místech, kam nemají přístup děti, domácí zvířata ani jiná zvířata, jejichž výskyt nechceme kontrolovat. Umístění zásobníku je nutné viditelně označit tak, aby bylo jasné, že se zde nachází rodenticid (látka hubící hlodavce) a že je zakázáno se zásobníkem neoprávněně manipulovat. Produkt nesmí přijít do styku s jinými produkty a nesmí být používán v blízkosti uskladněných potravin, pitné vody nebo v blízkosti látek, které mohou přijít do styku s potravinami. Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si umyjte ruce a oblasti kůže, které přišly do styku s výrobkem. Nepoužívejte déle než 6 týdnů. Pokud jsou i po této době hlodavci aktivní, pak kontaktujte specialistu na hubení hlodavců. Přípravek nesmí být umisťován nahodile. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko.

První pomoc: Odveďte postiženou osobu z kontaminované oblasti. Odstraňte kontaminovaný oděv. Oči vyplachujte dostatečným množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky. Opláchněte pokožku dostatečným množstvím vody s mýdlem. Neprotírejte. Nevyvolávejte zvracení v případě požití. Odveďte postiženou osobu na klidné místo a udržujte tělesnou teplotu. Monitorujte dýchání. V případě potřeby proveďte umělé dýchání. Pokud je postižená osoba v bezvědomí, položte ji na bok, lehce ji pokrčte kolena a předkloňte hlavu (stabilizovaná poloha). Postiženou osobu přepravte urychleně do nemocnice a pokud možno ukažte lékaři obal od produktu a štítek. Nikdy nenechávejte postiženou osobu o samotě. Pokyny pro lékařskou pomoc: Pokud od použití uplynulo méně než 2 hodiny, proveďte výplach žaludku a podejte Živočišné uhlí (25 g).

Protilátka: Vitamín K1. Sledujte  protrombinový čas nebo INR. Zajistěte symptomatickou léčbu. V případě potřeby kontaktujte toxikologické centrum v situacích, kdy je nutná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402.

Vedlejší účinky: V případě požití hrozí riziko vnitřního krvácení. Riziko Absorpce kůží. Příznaky otravy: modřiny, krvácení z nosu nebo dásní, bledost, bolesti břicha a zad.

Upozornění ochranu životního prostředí: Zabraňte kontaminaci zeminy, povrchových vod a odpadních systémů produktem nebo jeho zbytky. V případě rozbití produktu, ho seberte a odevzdejte firmě, která se zabývá zpracováním a neutralizací nebezpečného odpadu. Prázdné obaly, zbytky návnady, použité deratizační staničky a uhynulí hlodavci musí být likvidováni v souladu s platnými zákony. Prázdné obaly od produktu nepoužívejte pro žádné jiné účely. Neskladujte blízko potravin, nápojů nebo krmiv. Přípravek musí být skladován na suchém, chladném a dobře větraném místě, v pevně uzavřeném obalu a nesmí být skladován s produkty vydávajícími silný zápach. Chraňte před mrazem. Doba životnosti produktu při skladování při pokojové teplotě: až 2 roky od data výroby.

Bezpečnostní upozornění

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ