Nejlevnější doprava od 73 Kč!
Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Stavebniny  >  Lepidla, tmely, silikony  >  Tmely, silikony  >  Ceresit TS 22 2x2 celoroční polyuretanová pěna 750 ml
Vyprodáno

Ceresit TS 22 2x2 celoroční polyuretanová pěna 750 ml

Ceresit TS 22 2x2 celoroční polyuretanová pěna 750 ml
Naše cena
49 Kč s DPH 
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 49.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:66687
EAN:4740008200717
Výrobce:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Značka:Henkel Ceresit  (web)
Henkel Ceresit
Popis produktu
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

2x2 celoroční (při teplotách od +35°C do -10°C) polyuretanová pěna s možností aplikace pomocí pistole nebo trubičkového adaptéru.

Ceresit TS 22 je jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí, pro pistolovou i trubičkovou aplikaci. Expanze pěny nanášené pomocí trubičkového aplikátoru je nižší, než u standardních trubičkových pěn, výtěžnost je však vyšší. Aplikace pomocí pistole umožňuje docílit vysoké přesnosti nanášení a má taktéž nízkoexpanzní parametry. Pěnu před použitím skladujte alespoň 12 hodin při pokojové teplotě. Čerstvé pěny se nedotýkejte.

 • vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů
 • vysoká tepelná a akustická izolace
 • velmi dobré vyplňovací schopnosti
 • velmi přesné dávkování
 • minimální odpad díky přesnému dávkování
 • odolává stárnutí

Oblast použití: 
Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů. Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí, umožňující pistolovou i trubičkovou aplikaci. Umožňuje volbu aplikátoru dle konkrétní situace a preferencí uživatele. Aplikace pomocí pistole vykazuje standardní parametry pistolové pěny. Expanze pěny nanášené pomocí trubičkového aplikátoru je nižší než u standardních trubičkových pěn, zároveň dosahuje vyšší výtěžnosti.

Použití

Aplikace pomocí trubičkového aplikátoru: Sejměte z dózy plastový uzávěr a fixační konec trubičkového aplikátoru ve tvaru Šipky vložte do otvoru připraveného na plastovém závitovém uzávěru. Otočte aplikátorem o 90° a nasaďte ho na ventil pěny. Aplikátor je připravený k použití, když uslyšíte lehké cvaknutí. Pěnu řádně protřepejte a aplikujte dnem vzhůru. Pěnu dávkujte pomocí spouště. Pokud je aplikace přerušena na déle než 5 minut, musí být trubičkový aplikátor a ventil vyčištěn čističem PU pěny. Trubičkový aplikátor lze nasadit na čistič PU pěny Ceresit Cleaner a použít tak aplikátor opakovaně.

Aplikace pomocí pistole na polyuretanové pěny: Sejměte z dózy plastový uzávěr, dózu pevně našroubujte na aplikační pistoli a důkladně protřepejte. Při aplikaci pěny držte dózu našroubovanou na pistoli vždy dnem vzhůru. Povrchy, na které je pěna nanášena, musí být čisté a zcela zbavené prachu. Plochy mohou být vlhké, ne však pokryté ledem nebo sněhem. Navlhčením podkladu zlepšíte přilnavost a buněčnou strukturu pěny. Demontování dózy z pistole před jejím úplným vyprázdněním se nedoporučuje. Při použití nové pěny odšroubujte prázdnou dózu, vyčistěte pistoli a našroubujte novou dózu. Pokud chcete dózu použít opakovaně, odstraňte zbytky pěny z pistole a ventilu použitím čističe Ceresit Cleaner. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Použijte rukavice.

Spotřebujte do 15 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu). Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +5°C do +25°C. Hustota = 1,2 g/cm3, VOC = 0,16 kg/kg, TOC = 0,66 kg/kg. 

Upozornění

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou umyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Upozornění: Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. Extrémně hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Podezření na Karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilaci při vdechování a při styku s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady. Nádoba je pod stálým tlakem: nevystavuje slunečnímu záření a teplotám nad +50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení - Zákaz kouření. U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, Ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem. Použijte rukavice.

Technický list
Bezpečnostní list

Bezpečnostní upozornění

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Ceresit TS 22 2x2 celoroční polyuretanová pěna 750 ml

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

2x2 celoroční (při teplotách od +35°C do -10°C) polyuretanová pěna s možností aplikace pomocí pistole nebo trubičkového adaptéru.

Ceresit TS 22 je jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí, pro pistolovou i trubičkovou aplikaci. Expanze pěny nanášené pomocí trubičkového aplikátoru je nižší, než u standardních trubičkových pěn, výtěžnost je však vyšší. Aplikace pomocí pistole umožňuje docílit vysoké přesnosti nanášení a má taktéž nízkoexpanzní parametry. Pěnu před použitím skladujte alespoň 12 hodin při pokojové teplotě. Čerstvé pěny se nedotýkejte.

 • vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů
 • vysoká tepelná a akustická izolace
 • velmi dobré vyplňovací schopnosti
 • velmi přesné dávkování
 • minimální odpad díky přesnému dávkování
 • odolává stárnutí

Oblast použití: 
Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů. Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí, umožňující pistolovou i trubičkovou aplikaci. Umožňuje volbu aplikátoru dle konkrétní situace a preferencí uživatele. Aplikace pomocí pistole vykazuje standardní parametry pistolové pěny. Expanze pěny nanášené pomocí trubičkového aplikátoru je nižší než u standardních trubičkových pěn, zároveň dosahuje vyšší výtěžnosti.

Použití

Aplikace pomocí trubičkového aplikátoru: Sejměte z dózy plastový uzávěr a fixační konec trubičkového aplikátoru ve tvaru Šipky vložte do otvoru připraveného na plastovém závitovém uzávěru. Otočte aplikátorem o 90° a nasaďte ho na ventil pěny. Aplikátor je připravený k použití, když uslyšíte lehké cvaknutí. Pěnu řádně protřepejte a aplikujte dnem vzhůru. Pěnu dávkujte pomocí spouště. Pokud je aplikace přerušena na déle než 5 minut, musí být trubičkový aplikátor a ventil vyčištěn čističem PU pěny. Trubičkový aplikátor lze nasadit na čistič PU pěny Ceresit Cleaner a použít tak aplikátor opakovaně.

Aplikace pomocí pistole na polyuretanové pěny: Sejměte z dózy plastový uzávěr, dózu pevně našroubujte na aplikační pistoli a důkladně protřepejte. Při aplikaci pěny držte dózu našroubovanou na pistoli vždy dnem vzhůru. Povrchy, na které je pěna nanášena, musí být čisté a zcela zbavené prachu. Plochy mohou být vlhké, ne však pokryté ledem nebo sněhem. Navlhčením podkladu zlepšíte přilnavost a buněčnou strukturu pěny. Demontování dózy z pistole před jejím úplným vyprázdněním se nedoporučuje. Při použití nové pěny odšroubujte prázdnou dózu, vyčistěte pistoli a našroubujte novou dózu. Pokud chcete dózu použít opakovaně, odstraňte zbytky pěny z pistole a ventilu použitím čističe Ceresit Cleaner. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Použijte rukavice.

Spotřebujte do 15 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu). Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +5°C do +25°C. Hustota = 1,2 g/cm3, VOC = 0,16 kg/kg, TOC = 0,66 kg/kg. 

Upozornění

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou umyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Upozornění: Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. Extrémně hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Podezření na Karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilaci při vdechování a při styku s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady. Nádoba je pod stálým tlakem: nevystavuje slunečnímu záření a teplotám nad +50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení - Zákaz kouření. U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, Ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem. Použijte rukavice.

Technický list
Bezpečnostní list

Bezpečnostní upozornění

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ