Hlavní stránka  >  Hobby, zahrada  >  Zahrada  >  Proti plevelům  >  Na plevel, Herbicidy  >  Roundup Klasik Pro hubí vytrvalý a jednoletý plevel 1 l
Nabízíme pouze zboží skladem

Roundup Klasik Pro hubí vytrvalý a jednoletý plevel 1 l

-5%

Roundup Klasik Pro hubí vytrvalý a jednoletý plevel 1 l
Naše cena
379 Kč s DPH 
Ušetříte 20 Kč (5%)
Cena před slevou
399 Kč s DPH
Skladem:   více než 20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 379.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:03334
EAN:5411773152011
Výrobce:MONSANTO Belgium
Značka:Roundup®  (web)
Roundup®
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného Koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Roundup Klasik Pro je postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného Koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů a k likvidaci nežádoucí vegetace. Roundup Klasik Pro rostliny přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddénky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až hnědnutí zasažených rostlin během 10 - 14 dnů. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje.

Použití

Vhodné pro:

Vhodné jako postřik na plevele:

 • Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3 l/max. 200 l vody/ha
 • Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 2,5 l/max. 200 l vody/ha + 5 kg/ha Síran amonný - TM
 • Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý 3 l/ha 200 l vody /ha max. + 0,5 % smáčedlo
 • Brambor, Kukuřice setá, Sója luštinatá: plevele jednoleté vzešlé, plevele vytrvalé vzešlé, Pýr plazivý: 1,5–2 l/100–150 l vody/ha, před setím
 • Brambor, Cukrovka: plevele přerostlé: 1–2 l/ha (33–50%), aplikace knotovým rámem, OL 30
 • Mimoprodukční plochy: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 2–5 l/ha
 • Borovice, listnáče, Smrk: plevele přerostlé: 33–50 %, sazenice a kultury, smáčení
  - Borovice, Smrk: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 3–5 l/max. 200 l vody/ha, po vyzrání letorostů, postřik celoplošně

Vhodné také pro:

 • Hrách, peluška: usnadnění mechanizované sklizně: 2–3 l/150–200 l vody/ha
 • Zavlažovací kanály: nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní: 5 l/ha
 • Louky, pastviny: retardace: 0,5–1 l/ha (0,5–1%)
 • Len setý: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3–4 l/max. 200 l vody/ha, před sklizní
 • Jahodník: plevele přerostlé: 1–2 l/ha (33–50%), aplikace knotovým rámem, po sklizni
 • Nezemědělská půda: nežádoucí vegetace: 3–6 l/max. 300 l vody/ha
 • Železnice: bOlševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy: 7–10 l/300–400 l vody/ha, postřik plošný
 • Železnice: bOlševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy: 4 %, jednotlivé rostliny
 • Lesní školky sazenice a starší semenáče dřevin: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 1–3 l/ha, ošetření s kryty, po vyzrání letorostů
 • Komposty, lesní půda - příprava pro výsadby: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 3–5 l/max. 200 l vody/ha
 • Obilniny mimo množitelské porosty: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3 l/max. 200 l vody/ha, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, před sklizní, OL 10
 • Řepka olejka: plevele přerostlé, Pýr plazivý: 3–4 l/max. 200 l vody/ha, 2/3 hnědých zrn, OL 10–14
 • Louky, pastviny: obnova TTP: 3–6 l/max. 200 l vody/ha, OL 21
Složení

Účinná látka: Glyphosate 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l) 

Upozornění

Dráždí oči. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

První pomoc: Zasažení očí: Okamžitě oči vypláchněte proudem pitné vody. Výplach provádějte po dobu minimálně 15 minut. Pokud to jde, vyjměte si kontaktní čočky. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv, hodinky, šperky. Zasažená místa okamžitě opláchněte proudem vody. Před opětným použitím oděv vyperte. Vdechnutí: Postiženou osobu odveďte na čerstvý vzduch. Požití: Okamžitě podejte vodu k pití. Nikdy nepodávejte nic do úst postiženému, pokud je v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není nařízeno lékařskou pomocí. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si pečlivě přečtěte přiložené pokyny!

Doba použitelnosti: Doba použitelnosti přípravku při dodržení podmínek sladování v neporušených obalech je 5 let od data výroby.

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
379.00 Kč
80%
Diskuze k produktu
Diskuze k: Roundup Klasik Pro hubí vytrvalý a jednoletý plevel 1 l

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznické recenze
Odkazy

Postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného Koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Roundup Klasik Pro je postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného Koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů a k likvidaci nežádoucí vegetace. Roundup Klasik Pro rostliny přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddénky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až hnědnutí zasažených rostlin během 10 - 14 dnů. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje.

Použití

Vhodné pro:

Vhodné jako postřik na plevele:

 • Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3 l/max. 200 l vody/ha
 • Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 2,5 l/max. 200 l vody/ha + 5 kg/ha Síran amonný - TM
 • Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý 3 l/ha 200 l vody /ha max. + 0,5 % smáčedlo
 • Brambor, Kukuřice setá, Sója luštinatá: plevele jednoleté vzešlé, plevele vytrvalé vzešlé, Pýr plazivý: 1,5–2 l/100–150 l vody/ha, před setím
 • Brambor, Cukrovka: plevele přerostlé: 1–2 l/ha (33–50%), aplikace knotovým rámem, OL 30
 • Mimoprodukční plochy: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 2–5 l/ha
 • Borovice, listnáče, Smrk: plevele přerostlé: 33–50 %, sazenice a kultury, smáčení
  - Borovice, Smrk: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 3–5 l/max. 200 l vody/ha, po vyzrání letorostů, postřik celoplošně

Vhodné také pro:

 • Hrách, peluška: usnadnění mechanizované sklizně: 2–3 l/150–200 l vody/ha
 • Zavlažovací kanály: nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní: 5 l/ha
 • Louky, pastviny: retardace: 0,5–1 l/ha (0,5–1%)
 • Len setý: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3–4 l/max. 200 l vody/ha, před sklizní
 • Jahodník: plevele přerostlé: 1–2 l/ha (33–50%), aplikace knotovým rámem, po sklizni
 • Nezemědělská půda: nežádoucí vegetace: 3–6 l/max. 300 l vody/ha
 • Železnice: bOlševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy: 7–10 l/300–400 l vody/ha, postřik plošný
 • Železnice: bOlševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy: 4 %, jednotlivé rostliny
 • Lesní školky sazenice a starší semenáče dřevin: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 1–3 l/ha, ošetření s kryty, po vyzrání letorostů
 • Komposty, lesní půda - příprava pro výsadby: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 3–5 l/max. 200 l vody/ha
 • Obilniny mimo množitelské porosty: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3 l/max. 200 l vody/ha, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, před sklizní, OL 10
 • Řepka olejka: plevele přerostlé, Pýr plazivý: 3–4 l/max. 200 l vody/ha, 2/3 hnědých zrn, OL 10–14
 • Louky, pastviny: obnova TTP: 3–6 l/max. 200 l vody/ha, OL 21
Složení

Účinná látka: Glyphosate 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l) 

Upozornění

Dráždí oči. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

První pomoc: Zasažení očí: Okamžitě oči vypláchněte proudem pitné vody. Výplach provádějte po dobu minimálně 15 minut. Pokud to jde, vyjměte si kontaktní čočky. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv, hodinky, šperky. Zasažená místa okamžitě opláchněte proudem vody. Před opětným použitím oděv vyperte. Vdechnutí: Postiženou osobu odveďte na čerstvý vzduch. Požití: Okamžitě podejte vodu k pití. Nikdy nepodávejte nic do úst postiženému, pokud je v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není nařízeno lékařskou pomocí. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si pečlivě přečtěte přiložené pokyny!

Doba použitelnosti: Doba použitelnosti přípravku při dodržení podmínek sladování v neporušených obalech je 5 let od data výroby.

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

379.00 Kč
80%
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ