PPL - výdejní místa za 39 Kč
Hlavní stránka  >  Hobby, zahrada  >  Boj se škůdci  >  Boj s hlodavci - rodenticidy  >  Deratizace, jedy  >  Prost Protect Z Zrní rodenticidní přípravek k hubení hlodavců 150 g
Nabízíme pouze zboží skladem

Prost Protect Z Zrní rodenticidní přípravek k hubení hlodavců 150 g

rodenticidní přípravek, pro použití širokou veřejností k hubení potkana obecného

-6%

Prost Protect Z Zrní rodenticidní přípravek k hubení hlodavců 150 g
Naše cena
31 Kč s DPH 
Ušetříte 2 Kč (6%)
Cena před slevou
33 Kč s DPH
Skladem:   více než 20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 31.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:2000062
EAN:8594015802145
Výrobce:Prost, a.s.
Značka:Prost  (web)
Prost
Popis produktu
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
 • rodenticidní přípravek
 • ve formě zrní
 • pro použití širokou veřejností
 • k hubení potkana obecného v budovách a jejich bezprostřední blízkosti. 
 • Přípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty.

Široká veřejnost by před použitím přípravku měla zvážit, zda by pro dosažení požadovaného regulačního účinku nebylo dostatečné použití mechanických pastí nebo jiných nechemických metod.

 • V nezbytném případě by přípravek měl být aplikován v deratizačních staničkách přiměřeně odolných proti násilnému otevření, pokud možno upevněných k zemi či jiným konstrukcím.
 • Deratizační staničky by měly být označeny výstražnými informacemi
 • Nepřemisťujte a neotvírejte.
 • Obsahuje přípravek na hubení hlodavců
 • Protect Z zrní s účinnou látkou Bromadiolon.
Použití

Umístěte staničky mimo dosah dětí, ptáků, domácích a hospodářských zvířat a jiných necílových organismů, v bezprostřední blízkosti očekávaného výskytu hlodavců. Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (mimo to zasaženou oblast nečistěte, neboť to populaci hlodavců ruší a ztěžuje příjem nástrahy). Neumisťujte nástrahu v blízkosti drenážních systémů, kde může přijít do styku s vodou. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Na konci deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky.

Opatření ke zmírnění rizika
Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření. Nepoužívejte přípravek jako stálou nástrahu za účelem prevence zamoření nebo sledování aktivity hlodavců. Pokud během 35 dnů od zahájení deratizace vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce a to nejméně se stejnou frekvencí, s jakou kontrolujte deratizační staničky. Uhynulé hlodavce likvidujte v souladu s místními požadavky. Doporučuje se používat rukavice.

Dávkování
100-150 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizační staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 metrů při vysoké míře zamoření a 10 metrů při nízké. 

Při aplikaci kolem budov chraňte staničku před povětrnostními podmínkami. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů od zahájení deratizace. Následně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců (mj. pro snížení rizika sekundárních otrav). V případě potřeby doplňte nástrahu.

Skladování
skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte mimo dosah dětí, ptáků a domácích zvířat a hospodářských zvířat.

Upozornění

V případě nehody volejte Toxikologické informační středisko tel.č. 224 919 293 a 224915402. Nebezpečný pro volně žijící zvířata.

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte ochranné rukavice. Při expozici či podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal/obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Informace o účincích a pokyny pro první pomoc: Tento přípravek obsahuje antiKoagulační látku. Při požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi než může patřit krvácení z nosu a z dásní. V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony a ve stolici a moči se může objevit krev. Antidotum: Vitamín K1 podávaný pouze zdravotnickými/veterinárními pracovníky. V případě potřísnění pokožky omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem. Zasažené oči vypláchněte roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udržte víčka otevřená po dobu minimálně 10 minut. Při orální expozici vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nikdy nepodávejte nic ústy osoby v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení. V případě polknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku. Při požití domácím zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře.

Bezpečnostní upozornění

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Prost Protect Z Zrní rodenticidní přípravek k hubení hlodavců 150 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznické recenze
Odkazy
 • rodenticidní přípravek
 • ve formě zrní
 • pro použití širokou veřejností
 • k hubení potkana obecného v budovách a jejich bezprostřední blízkosti. 
 • Přípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty.

Široká veřejnost by před použitím přípravku měla zvážit, zda by pro dosažení požadovaného regulačního účinku nebylo dostatečné použití mechanických pastí nebo jiných nechemických metod.

 • V nezbytném případě by přípravek měl být aplikován v deratizačních staničkách přiměřeně odolných proti násilnému otevření, pokud možno upevněných k zemi či jiným konstrukcím.
 • Deratizační staničky by měly být označeny výstražnými informacemi
 • Nepřemisťujte a neotvírejte.
 • Obsahuje přípravek na hubení hlodavců
 • Protect Z zrní s účinnou látkou Bromadiolon.
Použití

Umístěte staničky mimo dosah dětí, ptáků, domácích a hospodářských zvířat a jiných necílových organismů, v bezprostřední blízkosti očekávaného výskytu hlodavců. Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (mimo to zasaženou oblast nečistěte, neboť to populaci hlodavců ruší a ztěžuje příjem nástrahy). Neumisťujte nástrahu v blízkosti drenážních systémů, kde může přijít do styku s vodou. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Na konci deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky.

Opatření ke zmírnění rizika
Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření. Nepoužívejte přípravek jako stálou nástrahu za účelem prevence zamoření nebo sledování aktivity hlodavců. Pokud během 35 dnů od zahájení deratizace vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce a to nejméně se stejnou frekvencí, s jakou kontrolujte deratizační staničky. Uhynulé hlodavce likvidujte v souladu s místními požadavky. Doporučuje se používat rukavice.

Dávkování
100-150 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizační staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 metrů při vysoké míře zamoření a 10 metrů při nízké. 

Při aplikaci kolem budov chraňte staničku před povětrnostními podmínkami. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů od zahájení deratizace. Následně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců (mj. pro snížení rizika sekundárních otrav). V případě potřeby doplňte nástrahu.

Skladování
skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte mimo dosah dětí, ptáků a domácích zvířat a hospodářských zvířat.

Upozornění

V případě nehody volejte Toxikologické informační středisko tel.č. 224 919 293 a 224915402. Nebezpečný pro volně žijící zvířata.

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte ochranné rukavice. Při expozici či podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal/obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Informace o účincích a pokyny pro první pomoc: Tento přípravek obsahuje antiKoagulační látku. Při požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi než může patřit krvácení z nosu a z dásní. V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony a ve stolici a moči se může objevit krev. Antidotum: Vitamín K1 podávaný pouze zdravotnickými/veterinárními pracovníky. V případě potřísnění pokožky omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem. Zasažené oči vypláchněte roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udržte víčka otevřená po dobu minimálně 10 minut. Při orální expozici vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nikdy nepodávejte nic ústy osoby v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení. V případě polknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku. Při požití domácím zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře.

Bezpečnostní upozornění

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ