NEJLEVNĚJŠÍ DOPRAVA - již od 79 Kč!!
Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Ochrana a ošetření rostlin  >  Houbové choroby Fungicidy  >  Kadeřavost Stop dvoufázový přípravek na ochranu rostlin 1x20 g + 1x10 g
Vyprodáno

Kadeřavost Stop dvoufázový přípravek na ochranu rostlin 1x20 g + 1x10 g

-19%

Kadeřavost Stop dvoufázový přípravek na ochranu rostlin 1x20 g + 1x10 g
Naše cena
30 Kč s DPH 
Ušetříte 7 Kč (19%)
Cena před slevou
37 Kč s DPH
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 30.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:55612
EAN:8594028313126
Výrobce:AGRO CS a. s. Česká Skalice
Značka:STOP Ochrana rostlin  (web)
STOP Ochrana rostlin
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

1. fáze ošetření: Champion 50 WP - Kontaktní Fungicidní a baktericidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým a bakteriálním chorobám a ochraně květů meruněk proti mrazu.

2. fáze ošetření: Thiram Granuflo - Postřikový Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí proti strupovitosti Jabloně, strupovitosti a stemphyliové skvrnitosti hrušní, kadeřavosti broskvoně a plísní šedé na révě vinné a Jahodníku.
Období pro aplikaci: březen - srpen 

1. Přípravek na ochranu rostlin Champion 50 WP 

 • Funkce přípravku: Fungicid
 • Účinná látka: hydroxid Měďnatý - Cu(OH)2 77% (obsah mědi 50%)
 • Nebezpečná látka: hydroxid Měďnatý, označení ES
 • Balení obsahuje: 20 g - sáček z třívrstvé fólie v kartónové krabičce s potiskem

Doba použitelnosti přípravku
Při dodržení stanovených podmínek skladování 24 měsíců od data výroby. Po projití doby použitelnosti nesmí být přípravek uváděn na trh, pokud nebudou splněny zákonem stanovené podmínky uvedené na příbalovém letáku.

Skladování
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků, hořlavin a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem.

Likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: Případné zbytky přípravku (vždy v originálním obalu), použité obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady.

2. Přípravek na ochranu rostlin Thiram Granuflo

 • Funkce přípravku: Fungicid
 • Hořlavost: Tuhá látka s množstvím samovznícení po zvlhnutí! Skladujte odděleně od kyselin a látek uvolňujících kyselé sloučeniny!
 • Účinná látka: thiram 800g/kg
 • Balení obsahuje: 10 g - sáček z třívrstvé fólie v kartónové krabičce s potiskem

Doba použitelnosti přípravku
Při dodržení stanovených podmínek skladování 24 měsíců od data výroby. Po projití doby použitelnosti nesmí být přípravek uváděn na trh, pokud nebudou splněny zákonem stanovené podmínky uvedené na příbalovém letáku.

Skladování
Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech v suchých skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků při teplotách +5 až +20°C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a vlhkem!

Likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby. Případné zbytky přípravku (vždy v originálním obalu), použité obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady. 

Upozornění

Champion 50 WP
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči. Nebezpečný vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Pro ryby a ostatní vodní organizmy škodlivý. Riziko vyplívající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu nebo bezpečnostní list. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání přípravku, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Thiram Granuflo 
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Zdraví škodlivý: Nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici používáním. Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při požívání. Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu nebo bezpečnostní list. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. 
SP 1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. OP II. ST. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Sady
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě.
Vinice a jahodník
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3"" svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <10m.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních organismů, půdních makroorganismů, zvěře a necílových rostlin.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Kadeřavost Stop dvoufázový přípravek na ochranu rostlin 1x20 g + 1x10 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

1. fáze ošetření: Champion 50 WP - Kontaktní Fungicidní a baktericidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým a bakteriálním chorobám a ochraně květů meruněk proti mrazu.

2. fáze ošetření: Thiram Granuflo - Postřikový Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí proti strupovitosti Jabloně, strupovitosti a stemphyliové skvrnitosti hrušní, kadeřavosti broskvoně a plísní šedé na révě vinné a Jahodníku.
Období pro aplikaci: březen - srpen 

1. Přípravek na ochranu rostlin Champion 50 WP 

 • Funkce přípravku: Fungicid
 • Účinná látka: hydroxid Měďnatý - Cu(OH)2 77% (obsah mědi 50%)
 • Nebezpečná látka: hydroxid Měďnatý, označení ES
 • Balení obsahuje: 20 g - sáček z třívrstvé fólie v kartónové krabičce s potiskem

Doba použitelnosti přípravku
Při dodržení stanovených podmínek skladování 24 měsíců od data výroby. Po projití doby použitelnosti nesmí být přípravek uváděn na trh, pokud nebudou splněny zákonem stanovené podmínky uvedené na příbalovém letáku.

Skladování
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků, hořlavin a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem.

Likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: Případné zbytky přípravku (vždy v originálním obalu), použité obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady.

2. Přípravek na ochranu rostlin Thiram Granuflo

 • Funkce přípravku: Fungicid
 • Hořlavost: Tuhá látka s množstvím samovznícení po zvlhnutí! Skladujte odděleně od kyselin a látek uvolňujících kyselé sloučeniny!
 • Účinná látka: thiram 800g/kg
 • Balení obsahuje: 10 g - sáček z třívrstvé fólie v kartónové krabičce s potiskem

Doba použitelnosti přípravku
Při dodržení stanovených podmínek skladování 24 měsíců od data výroby. Po projití doby použitelnosti nesmí být přípravek uváděn na trh, pokud nebudou splněny zákonem stanovené podmínky uvedené na příbalovém letáku.

Skladování
Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech v suchých skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků při teplotách +5 až +20°C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a vlhkem!

Likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby. Případné zbytky přípravku (vždy v originálním obalu), použité obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady. 

Upozornění

Champion 50 WP
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči. Nebezpečný vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Pro ryby a ostatní vodní organizmy škodlivý. Riziko vyplívající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu nebo bezpečnostní list. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání přípravku, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Thiram Granuflo 
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Zdraví škodlivý: Nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici používáním. Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při požívání. Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu nebo bezpečnostní list. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. 
SP 1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. OP II. ST. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Sady
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě.
Vinice a jahodník
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3"" svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <10m.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních organismů, půdních makroorganismů, zvěře a necílových rostlin.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ