NEJLEVNĚJŠÍ DOPRAVA - již od 79 Kč!!
Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Ochrana a ošetření rostlin  >  Houbové choroby Fungicidy  >  AgroBio Kuprikol 50 přípravek na ochranu rostlin proti houbovým chorobám 3 x 40 g
Vyprodáno

AgroBio Kuprikol 50 přípravek na ochranu rostlin proti houbovým chorobám 3 x 40 g

-5%

AgroBio Kuprikol 50 přípravek na ochranu rostlin proti houbovým chorobám 3 x 40 g
Naše cena
72 Kč s DPH 
Ušetříte 4 Kč (5%)
Cena před slevou
76 Kč s DPH
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 72.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:03424
EAN:8594013420747
Výrobce:Agrobio Opava
Značka:Kuprikol®  (web)
Kuprikol®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Postřikový fungicid ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým chorobám - malospotřebitelské balení.

Účinná látka
oxichlorid mědi ....840 g/kg obsah kovové mědi .... 500 g/kg.

  • Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody.
  • Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
  • Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu.
Použití

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití:

Borovice - Sypavka - 40-50 g / 10 l vody
poznámka: Od poloviny května do konce srpna v intervalu 10-14 dnů

Brambory - Plíseň bramborová - 40-50 g / 5 l vody
poznámka: OL=7. První ošetření podle signalizace, další ošetření v intervalu 7-14 dnů. Červenec-srpen

Broskvoně - Kadeřavost broskvoní - 60 g / 10 l vody
poznámka: Při nalévání pupenů. Březen-duben

Celer - Septorióza - 35-40 g / 5 l vody
poznámka: OL=7. Od konce června, nejpozději při prvním výskytu, v intervalu 7-14 dnů. Konec června-říjen

Cibule - Plíseň cibulová - 35-40 g / 5 l vody
poznámka: OL=7. Od června, opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. Červen-srpen

Fazol - Antraknóza - 40 g / 5 l vody
poznámka: Fazol na zrno. OL=7. Při vývinu pravých listů. Aplikaci opakovat 1-2x v intervalu 10-14 dnů. Květen-červen

Fazol - Antraknóza - 40 g / 5 l vody
poznámka: Fazol na lusky. Do rozkvětu, při vývinu pravých listů. Aplikaci opakovat 1-2x v intervalu 10-14 dnů. Květen-červen

Hrušně - Bakteriální spála Jabloňových - 10-20 g / 10 l vody
poznámka: Výsadby. Na počátku květu a na konci kvetení, na počátku růstu plodů. Duben-květen

Hrušně - Bakteriální spála Jabloňových - 45 g / 10 l vody
poznámka: Školky. Před olistěním. Březen

Jabloně - Bakteriální spála Jabloňových - 5-10 g / 10 l vody
poznámka: Výsadby. Na počátku květu a na koci kvetení, na počátku růstu plodů. Duben-květen

Jabloně - Bakteriální spála Jabloňových - 30 g / 10 l vody
poznámka: Školky. Před olistěním. Březen

Jahody - Skvrnitost listů - 35-40 g / 5 l vody
poznámka: Po sklizni, opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. Červenec-srpen

Pór - Plíseň cibulová - 35-40 g / 5 l vody
poznámka: OL=7. Od června, opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. Červen-srpen

Rajčata - Čerň rajčatová - 34-40 g / 10 l vody
poznámka: OL=7. Od července, opakovat podle potřeby v intervalu 7-10 dnů. Červenec-září

Rajčata - Plíseň bramborová - 34-40 g / 10 l vody
poznámka: OL=7. Od července, opakovat podle potřeby v intervalu 7-10 dnů. Červenec-září

Rajčata - Septorióza - 34-40 g / 10 l vody
poznámka: OL=7. Od července, opakovat podle potřeby v intervalu 7-10 dnů. Červenec-září

Réva vinná - Plíseň révová - 50 g / 10 l vody
poznámka: Hrozny stolní. OL=7. Před květem, po odkvětu. Opakovat podle potřeby v intervalu 7-14 dnů (až do fáze zaměkání). Květen-červenec

Réva vinná - Plíseň révová - 50 g / 10 l vody
poznámka: Hrozny moštové. OL=35. Před květem, po odkvětu. Opakovat podle potřeby v intervalu 7-14 dnů (až do fáze zaměkání). Květen-červenec

Třešeň - Korové nekrózy - 30-50 g / 10 l vody
poznámka: První ošetření na počátku opadu listů, druhé ošetření za 10-14 dnů, třetí ošetření před rašením

Tykvovitá zelenina - Bakteriální skvrnitost - 35-40 g / 5 l vody
poznámka: OL=3. Od července, opakovat podle potřeby v intervalu 5-7 dnů. Červenec

Tykvovitá zelenina - Plíseň Okurková - 25-50 g / 10 l vody
poznámka: OL=3. Od konce června, nepozději však při prvním výskytu. Opakovat v intervalu 4-7 dnů. Konec června-září

Višeň - Korové nekrózy - 30-50 g / 10 l vody
poznámka: První ošetření na počátku opadu listů, druhé ošetření za 10-14 dnů, třetí ošetření před rašením

Upozornění

Důležité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírném vánku a v tom případě ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy.

Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury. Při sklizni hroznů a ostatních produktů s OL 7 dné a kratší, ošetřených přípravkem Kuprikol 50 , je nutné používat ochranné pomůcky - dlouhé rukávy, dlouhé nohavice, ochranné rukavice. Pozor na odrůdy citlivé na Měď!

Upozornění: Hořlavý. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
72.00 Kč
100%
Diskuze k produktu
Diskuze k: AgroBio Kuprikol 50 přípravek na ochranu rostlin proti houbovým chorobám 3 x 40 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

Postřikový fungicid ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým chorobám - malospotřebitelské balení.

Účinná látka
oxichlorid mědi ....840 g/kg obsah kovové mědi .... 500 g/kg.

  • Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody.
  • Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
  • Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu.
Použití

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití:

Borovice - Sypavka - 40-50 g / 10 l vody
poznámka: Od poloviny května do konce srpna v intervalu 10-14 dnů

Brambory - Plíseň bramborová - 40-50 g / 5 l vody
poznámka: OL=7. První ošetření podle signalizace, další ošetření v intervalu 7-14 dnů. Červenec-srpen

Broskvoně - Kadeřavost broskvoní - 60 g / 10 l vody
poznámka: Při nalévání pupenů. Březen-duben

Celer - Septorióza - 35-40 g / 5 l vody
poznámka: OL=7. Od konce června, nejpozději při prvním výskytu, v intervalu 7-14 dnů. Konec června-říjen

Cibule - Plíseň cibulová - 35-40 g / 5 l vody
poznámka: OL=7. Od června, opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. Červen-srpen

Fazol - Antraknóza - 40 g / 5 l vody
poznámka: Fazol na zrno. OL=7. Při vývinu pravých listů. Aplikaci opakovat 1-2x v intervalu 10-14 dnů. Květen-červen

Fazol - Antraknóza - 40 g / 5 l vody
poznámka: Fazol na lusky. Do rozkvětu, při vývinu pravých listů. Aplikaci opakovat 1-2x v intervalu 10-14 dnů. Květen-červen

Hrušně - Bakteriální spála Jabloňových - 10-20 g / 10 l vody
poznámka: Výsadby. Na počátku květu a na konci kvetení, na počátku růstu plodů. Duben-květen

Hrušně - Bakteriální spála Jabloňových - 45 g / 10 l vody
poznámka: Školky. Před olistěním. Březen

Jabloně - Bakteriální spála Jabloňových - 5-10 g / 10 l vody
poznámka: Výsadby. Na počátku květu a na koci kvetení, na počátku růstu plodů. Duben-květen

Jabloně - Bakteriální spála Jabloňových - 30 g / 10 l vody
poznámka: Školky. Před olistěním. Březen

Jahody - Skvrnitost listů - 35-40 g / 5 l vody
poznámka: Po sklizni, opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. Červenec-srpen

Pór - Plíseň cibulová - 35-40 g / 5 l vody
poznámka: OL=7. Od června, opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. Červen-srpen

Rajčata - Čerň rajčatová - 34-40 g / 10 l vody
poznámka: OL=7. Od července, opakovat podle potřeby v intervalu 7-10 dnů. Červenec-září

Rajčata - Plíseň bramborová - 34-40 g / 10 l vody
poznámka: OL=7. Od července, opakovat podle potřeby v intervalu 7-10 dnů. Červenec-září

Rajčata - Septorióza - 34-40 g / 10 l vody
poznámka: OL=7. Od července, opakovat podle potřeby v intervalu 7-10 dnů. Červenec-září

Réva vinná - Plíseň révová - 50 g / 10 l vody
poznámka: Hrozny stolní. OL=7. Před květem, po odkvětu. Opakovat podle potřeby v intervalu 7-14 dnů (až do fáze zaměkání). Květen-červenec

Réva vinná - Plíseň révová - 50 g / 10 l vody
poznámka: Hrozny moštové. OL=35. Před květem, po odkvětu. Opakovat podle potřeby v intervalu 7-14 dnů (až do fáze zaměkání). Květen-červenec

Třešeň - Korové nekrózy - 30-50 g / 10 l vody
poznámka: První ošetření na počátku opadu listů, druhé ošetření za 10-14 dnů, třetí ošetření před rašením

Tykvovitá zelenina - Bakteriální skvrnitost - 35-40 g / 5 l vody
poznámka: OL=3. Od července, opakovat podle potřeby v intervalu 5-7 dnů. Červenec

Tykvovitá zelenina - Plíseň Okurková - 25-50 g / 10 l vody
poznámka: OL=3. Od konce června, nepozději však při prvním výskytu. Opakovat v intervalu 4-7 dnů. Konec června-září

Višeň - Korové nekrózy - 30-50 g / 10 l vody
poznámka: První ošetření na počátku opadu listů, druhé ošetření za 10-14 dnů, třetí ošetření před rašením

Upozornění

Důležité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírném vánku a v tom případě ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy.

Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury. Při sklizni hroznů a ostatních produktů s OL 7 dné a kratší, ošetřených přípravkem Kuprikol 50 , je nutné používat ochranné pomůcky - dlouhé rukávy, dlouhé nohavice, ochranné rukavice. Pozor na odrůdy citlivé na Měď!

Upozornění: Hořlavý. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

72.00 Kč
100%


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ